Skriftlig PA-eksamen

Praktiserende Akupunktører afholder 2 gange årligt en skriftlig eksamen.

Den skriftlige eksamen skal være bestået og er et optagelseskrav for at opnå medlemskab af foreningen.

Du kan tilmelde dig den skriftlige eksamen, selv om du ikke går på en PA-godkendt skole.

Du kan herunder læse mere om den skriftlige eksamen.

Betingelser for tilmelding til skriftlig PA-eksamen

For at kunne tilmelde sig den skriftlige PA-eksamen, skal følgende krav være opfyldt, og dokumentation fremsendes til PA i forbindelse med din tilmelding til den skriftlige eksamen:

  • Bestået punkteksamen.
  • Bestået eksamen i såvel anatomi/fysiologi samt i sygdomslære. 
  • Gennemført 50 timers undervisning i sundhedspsykologi.
  • Alternativt til ovenstående at have gennemført og allerede bestået en akupunkturuddannelse fra en ikke-PA-godkendt skole, og hvor optagelseskravene svarer til PA’s optagelseskrav.

Under særlige omstændigheder kan der gives dispensation fra ovenstående. I så fald skal der ansøges skriftligt om dispensation til PAs Uddannelsesudvalg.

Eksamensgebyr

Eksamensgebyrer er gældende pr. 01.06.23:

Eksamensgebyr 1.250 kr.

Eksamensgebyret betales via NEM-Tilmeld.

Ansøgere fra udlandet eller studerende fra en ikke PA-godkendt skole, vil herefter kunne opnå medlemskab efter bestået skriftlig PA-eksamen, såfremt de øvrige indmeldelsesbetingelser er opfyldt.

Datoer for kommende skriftlige eksamener

Skriftlig eksamen afvikles 2 gange årligt. 

De kommende skriftlige eksamensdatoer er som følger:

2024: Den 25/5 og 26/10 kl. 9.30 - 13.30

2025: Den 24/5 og 25/10 kl. 9.30 - 13.30

2026: Den 30/5 og 31/10 kl. 9.30 - 13.30

2027: Den 29/5 og 30/10 kl. 9.30 - 13.30

2028: Den 27/5 og 28/10 kl. 9.30 - 13.30

Almindeligvis vil der afvikles skriftlig eksamen dels på Sjælland i Hovedstadsområdet og dels i Jylland ved hver eksamen.

Du finder denne længere nede på siden.

Sådan foregår den skriftlige eksamen

Til stede: Eksamensvagt fra PA samt eksaminanderne.

De studerende skal fremmøde 15 min. før eksaminationsstart til identifikation, udlevering af eksamensnummer og information om afvikling af eksamen.

De studerende skal medbringe bærbar PC.

Eksaminationens samlede varighed er 4 timer.

Eksamensopgaven består af 2 dele: 

  • 40 MC-spørgsmål, som løses uden hjælpemidler. Til dette har eksaminanderne 1 time, og her må ikke anvendes nogen hjælpemidler.
  • 1 stor case samt spørgsmål til behandlerrollen i fuldt akupunkturfagligt pensum. Til dette har eksaminanderne 3 timer i alt, hvor alle hjælpemidler må anvendes.

Besvarelserne for såvel MC-spørgsmål som cases besvares på PC og afleveres elektronisk.

Bedømmelse af de skriftlige eksamensbesvarelser

Bedømmelsen af eksamensbesvarelserne foretages af 2 censorer. Censorerne voterer og beregner en procentsats for antal rigtigt besvarede spørgsmål.

Bedømmelsen af den skriftlige eksamen vil være enten ”bestået” eller ”ikke bestået”.

Den studerendes procentsats vil blive oplyst.

Ved bedømmelse ”ikke bestået” formulerer censorerne en skriftlig begrundelse.

Bedømmelse af eksamensopgaverne skal foreligge senest 3 uger efter den afsluttede eksamination.

Umiddelbart herefter sendes resultatet til skolelederne ved de PA-godkendte skoler, der informerer deres studerende om resultatet. 

Eksterne eksaminander vil modtage direkte besked fra PA´s Uddannelsesudvalg.

Senest 1 uge efter bedømmelsen fra de eksterne censorer er fremkommet, sendes eksamensbeviserne til hver skole eller til hver eksterne eksaminand.

Klage over bedømmelsen

Det er muligt at anke et eksamensresultat til PA’s Uddannelsesudvalg.

Går du på en PA-godkendt skole, skal du kontakte din skoleleder, som skal indgive klagen på dine vegne. 

Er du ikke tilknyttet nogen skole, skal du selv indgive din klage til PA's Uddannelsesudvalg.

Finder Uddannelsesudvalget i PA, at anken er rimelig, vil eksamensopgaven blive bedømt af en tredje censor, der udpeges af PA.

Resultatet af denne vurdering vil være gældende. 

Indsendelse af anke af eksamensresultatet skal ske senest 4 uger efter, at bedømmelsen er modtaget.

Ansøgning om særlige hensyn til eksamen

Studerende med specielle handicap (ordblindhed, svagtseende eller lignende) kan ansøge om særlige hensyn eller vilkår.

Særbehandlingen skal sikre, at den studerendes handicap ikke hindrer den studerende i at vise sin viden og evner inden for akupunkturfaget. 

Der kan fx. være tale om hjælp til oplæsning af spørgsmål, hjælp til nedskrivning af besvarelse efter diktat fra den studerende. Den studerende må naturligvis ikke få hjælp til besvarelse af spørgsmålene.

Det forudsættes, at denne særbehandling kan afvikles uden at genere den øvrige eksamination.

PA opkræver et tillæg til eksamensgebyret til dækning af meromkostninger fx til ekstra eksamensvagt, ekstra tid eller andre nødvendige foranstaltninger.

Såfremt en studerende ønsker at ansøge om særlige hensyn ved skriftlig eksamen, udfyldes nedenstående formular.

Ansøgning om særlige hensyn ved skriftlig eksamen skal indsendes senest 2 måneder før den skriftlige eksamen.

Der sendes svar til ansøgers mail samt evt. skoleleder på, om ansøgningen kan imødekommes. Svar vil blive modtaget senest 5 uger før eksamensafholdelsen.

Godkendelse af særlige hensyn til skriftlig eksamen tilsidesætter ikke opfyldelse af de øvrige betingelser for at gå til den skriftlige eksamen.

Bevis på bestået skriftlig eksamen

Ved bestået PA eksamen tildeles eksamensbevis på bestået skriftlig PA-eksamen. 

Dette sendes til skolen alternativt til den studerende.

Formular til tilmelding til skriftlig PA-eksamen

Du kan forhåndstilmelde dig skriftlig PA-eksamen ved at udfylde nedenstående formular.

Forhåndstilmeldingen skal være PA i hænde senest 6 uger før den skriftelige eksamensdato, som der ansøges om at deltage i.

Har du evt. brug for at ansøge om særlige hensyn til den skriftlige eksamen, så klik på knappen herunder.

Ønsker du at tilmelde dig skriftlig eksamen, selv om du ikke er studerende på en PA-godkendt skole?

Alle eksterne eksaminander, der ønsker at tilmelde sig den skriftlige eksamen skal ansøge om at deltagelse i den skriftlige eksamen.

Din ansøgning skal være indsendt senest 6 uger før den skriftlige eksamen.

Du skal udfylde og anvende formularen her på siden.

Du vil efterfølgende blive kontaktet af PA's Uddannelsesudvalg inden for maksimalt 1 uge.

8 uger før afholdelse af eksamen vil det fremgå, hvor i landet den kommende skriftlige eksamen vil blive afholdt.

Går du på en PA-godkendt skole og skal til skriftlig eksamen?

Hvis du er studerende på en af de PA-godkendte skoler, vil din skoleleder normalt sørge for, at du kan blive tilmeldt den skriftlige PA-eksamen.

Dog skal du selv ansøge om særlige hensyn til eksamen, hvis du har behov for dette.

Din anmodning er modtaget. Du bliver kontaktet af foreningen inden for få dage.
Upload dokumentation for, at du er i gang med eller har afsluttet anatomi/fysiologi og sygdomslære.
Hvis du ikke har anatomi/fysiologi og sygdomslære, kan du bevilges dispensation under særlige betingelser. Du vil i givet fald blive kontaktet af Skoleudvalget.

Samtykkeerklæring

Jeg erklærer med indsendelse af min ansøgning (sæt hak i hvert udsagn, du er indforstået med):

Find en behandler der kan hjælpe.

Vælg en PA-godkendt akupunktør

Find en PA-godkendt akupunktør i dit nærområde, som kan hjælpe dig med netop dine problemer.