Foreningens politiske arbejde

Foreningen har kontinuerligt arbejdet for politisk at sikre rammer og vilkår for udøvelse af akupunktur i Danmark, der følger med samfundsudviklingens øgede krav om og efterspørgsel på:

  • Højest mulige patientsikkerhed.
  • Erhvervelse af et specifikt minimumkrav til uddannelsen af akupunktører, der matcher de vestlige lande, vi normalt sammenligner os med.
  • Evidens og forskning i akupunktur for at øge kendskabet af virkning og samfundsmæssig cost/benefit ved at vælge akupunktur som behandlingsform.

Forbrugerne skal kunne vælge akupunktør på et oplyst grundlag

Formålet med at arbejde for en autorisation for akupunktører med baggrund i ETCMA’s mindstekrav til akupunkturuddannelsen er at skabe sikkerhed til den danske befolkning for, at de kan vælge en akupunktør med en klart defineret uddannelsesmæssig baggrund, hvor:

  • Patienten har det bedst mulige grundlag for at få en effekt af behandlingen, alternativt at få en saglig vurdering om, hvorvidt anden behandling end akupunktur er mere relevant eller påkrævet.
  • Patienten kan forvente akupunktøren har en kendt og veldefineret uddannelsesmæssig minimumbaggrund, herunder de patientsikkerhedsmæssige.
  • De lovgivningsmæssige krav følges i forhold til journalføring, opnåelse af informeret samtykke, etik, information og kommunikation, markedsføring af sundhedsydelser samt at patienten har mulighed for klageadgang og indberetning af utilsigtede hændelser. 

PA vil kontinuerligt arbejde for at formidle politisk, regionalt og nationalt, for at opnå en øget viden om akupunktur som behandlingsform.

Herunder at behandlingsformen har et væsentligt bredere spektrum af såvel virkningsmekanismer såvel som risici, end den viden, der kan opnås på kurser eller uddannelser af så kort varighed, at fyldestgørende kundskaber herom vurderes tvivlsomme at opnå som læringsmål.

PA arbejder således for, at der i Danmark skal indføres:

  • Et akupunkturfagligt uddannelsesniveau, der minimum svarer til sammenlignelige europæiske lande, definereret i mindstekravene af ETCMA (European Traditionel Chinese Medicine Association).
  • Autorisation af akupunktører defineret af ETCMA’s mindstekrav, som findes i Studieordningen for Den PA-godkendte Akupunkturuddannelse.

Få uddybet de enkelte områder for foreningens poltiske og faglige arbejde

PA’s arbejde for øget patientsikkerhed

PA har som den eneste brancheforening for akupunktører udviklet indberetningsportal af utilsigtede hændelser blandt foreningens praktiserende medlemmer. Formålet er øget læring og vidensdeling om utilsigtede hændelser for medlemmerne af foreningen. 

PA har udviklet en folder om bivirkninger ved akupunktur, der tager udgangspunkt i eksisterende forskningsresultater omkring sandsynlighedsprofiler af bivirkninger for i videst muligt omfang at give patienter et understøttende redskab til at afgive informeret samtykke til behandlingen.

PA har i samarbejde med en anæstesilæge udviklet et særligt tilrettelagt førstehjælpskursus målrettet netop de akutte situationer, der kan opstå i klinikken, inkl. Identificering af potentielt kritiske situationer for patienterne.

PA har i samarbejde med anæstesilæge udarbejdet og fremsendt et oplæg til Styrelsen for Patientsikkerhed samt Sundhedsstyrelsen i 2018 mhp. saglige forslag til kursusindhold i henhold til det i 2018 besluttede L141A kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.

PA arbejder for at udvikle et dokumentationsværktøj til egenkontrol af hygiejne- og smittebegrænsende tiltag i klinikkerne.

PA har i samarbejde med anæstesilæge og de højest uddannede akupunktører i Danmark udviklet et kursus for akupunktører i teknikker af nåleindstik i punkter men en kropslig beliggenhed, hvor der skal udvises særlig agtpågivenhed fra akupunktøren.

Om ETCMA (European Traditionel Chinese Medicine Association)

PA er den eneste brancheforening i Danmark, der har medlemskab af ETCMA (European Traditionel ChineseMedicine Association).

ETCMA er en europæisk paraplyorganisation for akupunkturfaglige brancheforeninger, der har forpligtet sig til udelukkende at optage medlemmer, der lever op til et nærmere defineret mindstekrav til akupunkturuddannelsen. 

De af ETCMA definerede minimumkrav er af PA sat op i et format, der specificerer uddannelsens overordnede læringsmål og de specifikke fags delmål. PA har samlet disse læringsmål i studieordningen for den PA-godkendte akupunkturuddannelse.

ETCMA har til formål at udbrede det almene kendskab til akupunktur samt at arbejde for et minimum uddannelsesmæssigt krav for at virke som akupunktør.

Forskning, evidens og cost/benefit

PA arbejder for at udbrede kendskab til akupunktur baseret på forskning, studier og metaanalyser. 

PA bistår med at udarbejde cost/benefit-analyser eller er behjælpelig med at fremfinde allerede eksisterende analyser til samarbejdspartnere, politiske interessenter m.fl.

Mange medlemmer af PA deltager løbende som partnere i forskningsprojekter i samarbejde med hospitaler og speciallæger, samt underviser og uddanner adskillige læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, kiropraktorer m.v. i specifikke akupunkturteknikker målrettet specifikke problemstillinger.

Et stadigt større antal danskere anvender akupunktur som et supplement til de konventionelle sundhedstilbud i Danmark. Der findes trods dette ingen kriterier eller krav til en minimum uddannelsesbaggrund for at udføre nåleakupunktur i Danmark.

PA har ladet Danmarks Akkrediteringsinstitution gennemgå studieordningen for den PA-godkendte Akupunkturuddannelse i 2020 med henblik på en niveauvurdering af uddannelsens læringsmål på de PA-godkendte skoler.

Danmarks Akkrediteringsinstitution har indplaceret de PA-godkendte skolers udbud af Den PA-godkendte Akupunkturuddannelse beskrevet i studieordningen niveau 5 på "Kvalifikationsrammen for livslang læring" for private udbydere.

Denne proces har - trods det faktum, at niveauindplaceringen ikke hverken må eller kan anvendes til sammenligning med de SU-berettigede offentlige uddannelser - givet et godt indblik i at arbejde med og definere specifikke læringsmål for en uddannelse.

Find en behandler der kan hjælpe.

Find en PA-akupunktør nær dig

Praktiserende Akupunktører har medlemmer over hele landet. Søg efter en akupunktør nær ved din bopæl.