Bestyrelsen og organisation

Alle medlemmer i bestyrelsen i Praktiserende Akupunktører vælges ved demokratisk valg af foreningens medlemmer ved den ordinære generalsamling.

Bestyrelsen består af 5 personer, hvor formand og kasserer vælges direkte af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv med sekretær, næstformand samt udvalgsposter.

Bestyrelsen arbejder i overensstemmelse med foreningens vedtægter, formål og efter den til enhver tid gældende forretningsorden for bestyrelsen.

Bestyrelsen er ved seneste generalforsamling i marts 2024 sammensat af:

Arbejdsudvalg i Praktiserende Akupunktører

Foreningen har en række arbejds- og koordinationsudvalg, der varetages af et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Læs herunder om ansvarsområder og funktioner for de enkelte udvalg og poster.

Formand

 • Leder af foreningens anliggender og øverste beslutningstager.
 • Sikre, at foreningens overordnede formål følges, og definere en tydelig strategi for foreningens virke.
 • Pressehåndtering.

Kasserer

 • Ansvarlig for, at foreningens bogføring og regnskab er ajour og på en forståelig måde kan formidles til øvrig bestyrelse samt til interne og eksterne revisorer.
 • Kommunikation med medlemmer og eksterne debitorer/kreditorer omkring betalinger.

Bestyrelsespost

Ethvert valgt bestyrelsesmedlem til bestyrelsen skal løbende bistå formanden og foreningsarbejdet med følgende:

 • Aktivt at holde sig ajour med foreningens bestyrelsesarbejde generelt.
 • Bidrage med input, forslag samt ideer til projekter, foreningens visioner og strategier til formanden løbende samt forud for alle bestyrelsesmøder.

Næstformand

 • Sparringspartner med formanden.
 • Virke som stedfortræder ved formandens midlertidige fravær.

Sekretær

 • Besvare eller fordele indgående post (info@aku-net.dk) til formand, relevante udvalg eller poster.
 • Medlemsadministration (ansøgning om indmeldelse, udmeldelse samt skift af medlemskategori i PA).

IT-udvalget

 • Kontaktperson til eksterne IT-supportere og samarbejdspartnere vedr. opdatering, support samt fejludbedring af hjemmeside eller foreningens øvrige systemer.

Markedsføringsudvalg

 • Kontaktperson og netværksskaber til annoncører, markedsføringspartnere, trykkerier, m.v. inden for markedsføring.
 • Tovholder på projekter, hvor markedsføring/tryk/udarbejdelse af medlemsmaterialer er i fokus, m.v.
 • Ansvarlig for Google og Facebookannoncering og kampagner.

Skoleudvalg

 • Kontaktperson til skoleledere samt studerende på PA-godkendte skoler.
 • Sikre løbende opdatering af studieordning for akupunkturuddannelsen samt PA's adgangskrav for medlemskab.

ETCMA kontaktperson

 • Kontaktperson til ETCMA og netværkspleje af internationale kontakter.
 • Deltage på den årlige ETCMA-konference.

Forsikring

 • Besvare forespørgsler fra medlemmer eller øvrig bestyrelse vedr. forsikringer.
 • Vedligeholde og skabe nye kontakter til udbydere af sundheds- og ulykkesforsikringer.

Forskning

 • Besvare forespørgsler fra foreningens medlemmer omkring forskningsmæssige spørgsmål.
 • Bistå øvrig bestyrelse med sparring i forhold til forskningsrelaterede materialer.

Kursusudvalg

 • Netværkspleje med kursusudbydere, danske samt udenlandske undervisere til PA's temadage og førstehjælpskurser.
 • Kontaktperson til kursusudbydere og godkendelse af opslåede kurser på aku-net.dk.
 • Vejlede medlemmer i forhold til forespørgsler vedr. efteruddannelse.

GPDR - Lovgivning

 • Besvarelse af forespørgsler fra foreningens medlemmer eller bestyrelsen vedr. GDPR.
 • Overordnet sikre, at foreningens interne retningslinjer og formalia omkring GDPR er ajour og altid opdateret.

Bogføring

 • Funktionen kan varetages af foreningens kasserer, eller outsources, afhængigt af den valgte kasserers kompetencer.
 • Funktionen består i finansogføring, bankafstemning, debitor- og kreditorhåndtering.
 • Lønadministration og indberetninger til Skat.

Skriftlig eksamen

 • Varetage afvikling af de 2 årlige skriftlige PA-eksamener.

Bestyrelsen afholder fast en årlig ordinær generalforsamling i marts måned samt et konstituerende bestyrelsesmøde 2-4 uger senere.

Bestyrelsen afholder dertil 2 heldagsmøder samt 1 todagesmøde, hvor større opgaver og anliggender varetages.

Minimum en gang hver måned afholdes virtuelt kort aftenmøde til løbende opfølgning.